Jy Hou Die Hele Wêreld In Jou Hand!

Liewe mede-Christen, my naam is Elmer Grobler en ek wil jou graag wys hoe jy op ‘n relevante en betekenisvolle manier betrokke kan wees om die Onbereikte Wêreld met die Evangelie van Jesus Christus te help bereik.
Jy kan die Here se instrument wees om minstens 500 mense in die Onbereikte Wêreld elke jaar met die Evangelie te bereik - teen minder as die koste van ‘n halwe brood per dag!
Operasie Een Ding
Operasie Een Ding se doel -
die Evangelie vir die hele wêreld! 
Operasie Een Ding

Operasie Een Ding se visie is om met behulp van 'n Strategiese Wêreldsendinglan die Onbereikte Wêreld met die Evangelie te help bereik deur middel van strategiese vennootskappe. Operasie Een Ding se uitgangspunt is dat nie een enkele sendingaksie kan die Onbereikte Wêreld alleen bereik nie -- maar saam kan ons! Operasie Een Ding is 'n projek van Scripture Educational Programs, en die naam, Operasie Een Ding, is ontleen aan Paulus se uitspraak in Fil 3:13: "Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is." Hierdie Een Ding waarna ons streef is om die hele wêreld met die Evangelie van Jesus Christus te help bereik!

Operasie Een Ding is 'n nuwe inisiatief wat wegspring met 'n informele vennootskap tussen Scripture Educational Programs en Capro Missions. Soos ons groei sal ander informele vennootskappe ook bygevoeg word. As lede van Operasie Een Ding onderneem alle vennote om, bo en behalwe hulle eie normale projekte, 25% van hulle inkomste wat deur middel van Operasie Een Ding gemobiliseer word, beskikbaar te stel vir nuwe strategiese wêreldsending projekte wat fokus op die Onbereikte Wêreld.

Projek KuberWêreld
Projek KuberWêreld is 'n projek van Scripture Educational Programs wat funksioneer onder die toesig van Aksie 1:8. Aksie 1:8 is die sendingarm van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Suid Afrika. Alhoewel Aksie 1:8 aan die sinode van die EG Kerk rapporteer, funksioneer hy interdenominasioneel en ondersteun hy sendelinge en sendingasksies oor denominasionele grense heen. Aksie 1:8 is ons fasiliteerder.

Projek KuberWêreld bereik die afgelope ses jaar die Ongeëvangeliseerde Wêreld met die Evangelie van Jesus Christus deur die Internet en Digitale Media. Met behulp van die Internet word mense met die Evangelie bereik waar geen sendeling, Bybel of Christelike hulpmiddel toegang het nie. Sedert 2013 was daar reeds meer as 400,000 unieke besoekers op ons webblaaie; meer as 4,600 soekende persone het hulle name op ons gebedslys geplaas; en meer as 2,000 persone het Jesus Christus aangeneem as hulle Verlosser.

Die Onbereikte Wêreld word spesifiek geteiken en meeste van hierdie mense woon in die mins geëvangeliseerde lande van die wêreld, soos Afghanistan, Burma, Bangladesh, Pakistan, Somalië, Nepal, Algerië en ander. Om ons teikenvelde te bereik koop ons advertensies op Facebook en ander media waardeur ons spesifieke sendingvelde teiken. Die resultate spreek vanself!
Projek KuberWêreld Verslag — Februarie 2018

Dit is wat die Here gedoen het die afgelope maand deur Projek KuberWêreld se bediening. Projek KuberWêreld is dankbaar teenoor die Here om te kan rapporteer dat ons gedurende Februarie 2018 met u gebeds– en finansiële medewerking, die onderstaande bereik het — aan Hom al die eer!

Aantal persone bereik: 186,461 — Jaar tot datum: 195,603.
Aantal interaksies op Facebook: 12,469 — Jaar tot datum: 12,469.
Eerste keer besoekers op die Help Me Find God webblad : 4,748 — Jaar tot datum: 5,355.
Soekende persone: 534 — Jaar tot datum: 550.

Meeste van hierdie persone woon in die mins geëvangeliseerde lande van die wêreld. Bid asseblief vir die redding van siele asook vir hulle wat ‘n oorgawe aan Jesus Christus gemaak het.
Capro Missions

Capro Missions SA is deel van Calvary Missions (CAPRO) Internasionaal. CAPRO is 'n interdenominasionele, inheemse Afrika-sendingaksie wat in 1975 in Nigerië onstaan het, grotendeels as 'n vrug van Africa Inland Mission, die oudste sendingorganisasie in Afrika. CAPRO Missions het reeds meer 650 sendelinge uitgestuur wat dien in 35 lande onder meer as 70 Onbereikte Groepe regoor Afrika tot in die Arabiese Skiereiland. CAPRO Missions se hoofdoel is om die Kerk van Jesus te mobilseer vir die Onbereikte Wêreld en om sendelinge op te lei in een van hulle drie sendingskole in Afrika en uit te stuur na 'n onbereikte sendingveld.

Belangrike Vrae en Antwoorde
Lees hier
Belangrike Vrae en Antwoorde
Hoeveel van die wêreldbevolking is nog onbereik met die Evangelie?

Antwoord:

Ongeveer 42% van die wêreld se bevolking woon in lande of behoort aan mensgroepe wat nie normale toegang tot die Evangelie het nie. Ongeveer 160 miljoen mense wat tussen 1,700 en 1,800 tale praat maar minder as 5% van die wêreld se bevolking verteenwoordig, het nog geen deel van die Bybel in hul eie taal nie.
***
Waarom is die hele wêreld na 2000 jaar nog nie met die Evangelie bereik nie?

Antwoord:

Daar bestaan verskillende bydraende faktore, maar die grootste enkele faktor is 'n gebrek aan dringendheid onder Christene en die Kerk. Minder as 1% van kerklike fondse word op die Onbereikte Wêreld bestee!
***
Is dit moontlik om die Onbereikte Wêreld gedurende ons geslag met die Evangelie te bereik?

Antwoord:

Ja beslis! Die hele wêreld sal binnekort digitaal verbind wees. Digitale tegnologie maak dit moontlik om die Evangelie in hoor-, sien- of leesformaat te neem na plekke wat andersins ontoeganklik is vir die Evangelie. Bybelvertalers beoog om teen 2025 'n aktiewe Bybel vertaalprojek in elke taal van die wêreld te hê, met die hulp van digitale tegnologie.
***
Is daar 'n verband tussen Jesus se wederkoms en die bereiking van die Onbereikte Wêreld?

Antwoord:

Ja beslis! Die vervulling van eindtydse profesiee hou verband met die bereiking van die hele wêreld met die Evangelie. Daarom het Jesus in Mar 13:10 en Mat 24:14 gesê: "En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom."
***
Wanneer sal Jesus Christus weer kom?

Antwoord:

Oor 'n paar jaar sal die Kerk presies 2,000 jaar oud wees! Sal Jesus dan weer terug kom? Ons weet nie - maar wat ons wel weet is dat Hy nie sal terugkom voor die hele wêreld die Evangelie gehoor het, of tot die hele wêreld se beskikking is nie! Daar is slegs EEN DING wat die wederkoms van Jesus Christus sal vertraag - en dit is die onvoltooide sendingtaak!
***
Wie moet die Onbereikte Wêreld met die Evangelie bereik?

Antwoord:

Die Kerk! Jesus se Groot Opdrag is aan die Kerk gegee! Wie is die Kerk? Dit is al die kinders van die Here - die Christene - oor denominasionele grense! Dit is jy en ek! Daarom moet elke Christen betrokke wees by die bereiking van die Onbereikte Wêreld met die Evangelie. Geen enkele Christen het 'n geldige verskoning om nie betrokke te wees by die bereiking van die Onbereikte Wêreld nie! As elke Christen wat 'n inkomste verdien slegs 1% van sy of haar inkomste per maand sou bydra vir die bereiking van die Onbereikte Wêreld, sal ons die doelwit binne 10 jaar bereik! Is jy al betrokke?
***
Sal jy ons vriend word?
Lees meer hier
Sal jy 'n vriend van Operasie Een Ding word en 'n 'halwe brood' per dag bydra om die Onbereikte Wêreld met die Evangelie van Jesus Christus te help bereik?
Dit is hartverskeurend ...

‘Mohammad A’ is ‘n jongman in sy 20’s wat in Afghanistan woon. Die enigste manier waarop hy met die Evangelie van Jesus bereik kon word, is deur die internet. Hy het op die help-me-find-god webblad vanuit Islam tot geloof in Jesus Christus gekom as sy persoonlike Verlosser. Hy het vir die eerste keer die Evangelie hier gelees aangesien daar geen Christelike kerke in Aghanistan is nie. Afghanistan is `n Islamitiese land wat 99.8% onbereik is met die Evangelie, nommer 3 op Geopende Deure se Vervolgingsranglys is, en dit `n kriminele oortreding is om `n Bybel te besit of om `n Christen te word.

Mohammad het nog nooit ‘n Christen ontmoet nie en hy woon saam met sy ouers en gesin, wat almal Moslems is. Al wat hy weet van die Christelike geloof is wat hy by ons geleer het. Mohammad skryf aan ons soos volg: “I got nothing (nobody) left with me. I can't even share the messsage of Jesus Christ with my family. My love for Jesus will kill me by my own people. They don't trust on Jesus like me. If I get exposed it will be the end of my life. So now you should think about me how I can keep Bible with myself.”

‘Abel B’, ook van Afghanistan skryf soos volg: “Dear sir ... you know I am alone here in my counrty, with no church or christain people. If you help me out to introduce me to the church or people that will be kind of you, so that I can support my spirit. ...”

Onthou jy nog?

Onthou jy nog toe jy tot geloof in Jesus Christus gekom het, en jy vir die eerste keer jou persoonlike geloof in Jesus teenoor ‘n ander Christen of teenoor die gemeente bely het? Kan jy nog onthou hoe opgewonde die gemeente en die ander kinders van die Here saam met jou was?

As kind van die Here skakel jy in by jou gemeente, groep, of huiskerk. Jy ervaar die warmte, liefde en ondersteuning van ander Christene rondom jou. Jy gaan gereeld kerk toe om die Woord van die Here te hoor en gemeenskap te hê met ander Christene. Jy leef jou Christenskap in jou omgewing, by jou werk en in die samelewing uit sonder lewensgevaar of vervolging. Hoeveel voorregte en seëninge beleef jy nie uit die hand van die Here nie!

Miljoene ander soos Mohammad en Abel leef nog in duisternis en wag dat iemand dit finansieel moontlik sal maak om die Evangelie na hulle toe te bring en hulle te help om te groei in kennis van die Woord. Gaan jy die iemand wees?

Die Here roep jou om jou hand van vriendskap uit te steek ... 

Die Here roep al Sy kinders as medewerkers om die Onbereikte Wêreld te help bereik. Operasie Een Ding kan die instrument wees hoe jy 'n doelgerigte bydrae tot die bereiking van die Onbereikte Wêreld kan maak! As jy hierdie boodskap lees, roep die Here jou as 'n vriend en medewerker van Operasie Een Ding as jy nog nie doelgerig by die Onbereikte Wêreld betrokke is nie. Om ons doel te bereik het ons jou finansiële ondersteuning nodig! Dink net hoeveel mense eendag in die hemel vir jou sal dankie sê omdat jy gehoorsaam was aan die Here se roepstem!

Ons doen 'n ernstige beroep op jou om 'n vriend en medewerker van Operasie Een Ding te word @ slegs R100 per maand. Deur R100 per maand by te dra kan jy die Here se instrument wees om minstens 500 mense per jaar in die Onbereikte Wêreld met die Evangelie te bereik!

Die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar. Daar sterf daagliks minstens 66,000 mense in die wêreld sonder dat hulle ooit een keer van Jesus Christus gehoor het. Vir elke R100 wat iemand in ongehoorsaamheid weerhou, sal ongeveer 40 siele die ewigheid inskiet sonder dat hulle ooit die Evangelie gehoor het!

So kan jy 'n onmisbare rol speel

Die Here wil jou as Sy instrument gebruik om Jesus se Groot Sendingopdrag te help voltooi. Miskien wonder jy wat jy as ‘n individue kan doen om so ‘n groot taak te help vervul. Jy sal verbaas wees ...

'n Unieke geleentheid ...

Operasie Een Ding bied aan jou ‘n unieke geleentheid om ‘n wesenlike rol te speel om die Kerk van Jesus te help mobiliseer deur eenvoudig die boodskap van Jesus se Groot Opdrag te versprei deur jou sosiale media. Jy het heel moontlik op hierdie bladsy beland omdat jy op hierdie skakel geklik het in die artikel wat jy gelees het wat deur iemand anders aan jou gestuur is, of op sy of haar sosiale media gedeel is. 

As jy nou dieselfde doen en daardie artikel op jou sosiale media deel, gaan baie ander persone die artikel lees en uiteindelik ook op hierdie bladsy beland. So kan Jy ‘n onmisbare rol vervul in die bereiking van die wêreld met die Evangelie. 

Dit is maklik ...

Ons maak dit vir jou maklik en eenvoudig, aangenaam en sommer avontuurvol ook! Al wat jy hoef te doen is om 'n sosiale media knoppie te druk op jou selfoon, tablet of rekenaar. In die eerste eposboodskap wat jy sal ontvang verduidelik ons dit vir jou in meer besonderhede.

Dit is vrugbaar ...

Besef jy dat vir elke een addisionele vriend wat Operasie Een Ding bykry omdat jy 'n sosiale media knoppie gedruk het, en wat R100 per maand bydra, bereik Operasie Een Ding minstens ‘n addisionele 500 mense per jaar in die Onbereikte Wêreld met die Evangelie! As Operasie Een Ding slegs 10 nuwe vriende bykry in ‘n jaar omdat jy 'n artikel of meer gedeel het, beteken dit dat gemiddeld 5,000 addisionele mense per jaar in die Onbereikte Wêreld met die Evangelie bereik word deur JOU gehoorsaamheid aan die roepstem van die Here ... en al wat jy gedoen het was om 'n knoppie te druk!

Dit is Handelinge 1:8 in aksie ...

Terselfdertyd is jy besig om die Evangelie te versprei aan jou vriende en hulle vriende, want die artikels wat ons skryf bevat fundamentele Evangeliese boodskappe en waarhede met skakels na webblaaie waar soekende persone tot redding kan kom en weergebore kinders van die Here dieper in die Woord van God ingelei word. 

Dink net wat JY vir die Koninkryk van God kan beteken ... en hoeveel mense JY met die Evangelie kan bereik in een jaar deur net een knoppie te druk! Jy sal verstom wees! Maar dink net aan hoeveel mense sonder hoop gaan sterf as jy dit nie doen nie. 

Gaan nou oor tot aksie ... 

"... geloof, as dit geen werke het nie, (is) in sigself dood." Jak 2:15-17

Voltooi asseblief die onderstaande vorm om jou naam op Operasie Een Ding se vriendelys te plaas. Ons onderneem om jou op hoogte te hou van Operasie Een Ding se aktiwiteite en waardevolle artikels met betrekking tot Jesus se Groot Opdrag en die Evangelie met jou te deel. Jy sal ook outomaties herlei word na die Vriende Bladsy waar jy die besonderhede sal vind hoe en waar jy jou bydrae kan maak. Geen verpligting van watter aard ookal word op jou geplaas nie.

Help Operasie Een Ding asseblief om vriende te maak. Deel hierdie boodskap met jou vriende op jou sosiale media of per epos.
 | Jou Privaatheid | Ons Aanspreeklikheid |


© Kopiereg 2016 Operasie Een Ding. Alle regte voorbehou.